• Reel høringsret på beslutninger på folkeskoleområdet 

For at sikre et stærkt engageret fælleselevråd er det essentielt, at eleverne bliver taget med på råd, når der træffes vigtige beslutninger på skoleområdet i kommunen. Et stærkt og forankret fælleselevråd bør derfor altid have reel høringsret på skoleområdet.

 

  •         Deltagelse af politiske repræsentanter fra kommunen på første fælleselevrådsmøde  

Hvert år på det første fælleselevrådsmøde foreslår DSE, at der fra kommunen deltager en eller flere politiske repræsentanter, der har med skolepolitik at gøre. På den måde sikres, at der minimum én gang årligt er en direkte dialog mellem alle de aktive i fælleselevrådet og kommunen. Desuden vil vi foreslå, at kommunen deltager på de fælleselevrådsmøder, hvor fælleselevrådet ønsker det.

 

  • Orientering om punkterskoleudvalgsmøder

For at få mulighed for at bidrage med input til skolepolitikken skal fælleselevrådet løbende orienteres om relevante områder, som skoleudvalget arbejder med, og på den måde inddrages i den skolepolitiske proces i kommunen. Dermed får fælleselevrådet mulighed for at drøfte, om de har nogen holdninger til emnet, og i så fald indgive deres indstilling til udvalget.

 

  • Afholdelse af årlig elevrådsdag (opstartskurset)

Som tidligere nævnt afholdes der en årlig elevrådsdag, som skal sikre en perfekt opstart for fælleselevrådene. Elevrådsarbejde er altid præget af stor udskiftning og dermed meget lidt kontinuitet. Kommunen kan være med til at sikre større kontinuitet ved hvert år at hjælpe med afholdelsen af elevrådsdagen. Det kan være ved at facilitere dagen ved at sørge for lokaler til afholdelsen, mad til deltagerne og transport til de elever, som kommer fra forskellige egne af kommunen. Derudover kan kommunen hjælpe med indkaldelsen til elevrådsdagen, så det sikres, at alle elevråd stiller med repræsentanter.

 

  •         Stille gratis relevante faciliteter/lokaler til rådighed for Fælleselevrådet og DSEs arrangementer fx eftermiddags-, aftens- og weekendarrangementer evt., med overnatning.

Det er vigtigt for fælleselevrådet at have nogle ordentlige mødefaciliteter samt kontorfaciliteter, hvor de kan opbevare materialer og mødes til det daglige arbejde. Derfor skal kommunen stille lokaler til rådighed, som fælleselevrådet kan benytte i forbindelse med aktiviteter og kontorarbejde. 

 


Kommunal kontaktperson for fælleselevrådet

Det er afgørende for kontinuiteten i fælleselevrådet, at der er en medarbejder til at støtte op om arbejdet. Kontaktpersonen, som kan være en lærer eller embedsmand i kommunen, kan hjælpe med dagsorden, referater, indkaldelser til møderne samt sørge for en vis kontinuitet i elevrådsarbejdet. Erfaringerne har vist, at det er vigtigt at have en kontaktperson til at støtte op om både elevråd og fælleselevråd.

 

  •            Økonomisk tilskud

Kommunen forpligter sig desuden til at bidrage med et fast beløb til fælleselevrådet, som skal sikre afholdelse af rådets aktiviteter. Størrelsen af dette beløb kan fastsættes i samarbejde med Danske Skoleelever og påregnes på plads til det konstituerende møde

 

Endelig drager kommunen omsorg for, at samtlige skoler i kommunen bliver medlem af DSE, herunder at de enkelte elevråd aktivt forholder sig til medlemskabet og bliver meldt ind, såfremt elevrådene på den enkelte skole ønsker dette. DSE stiller sig til rådighed med hjælp i dette arbejde.