Inklusion er for alvor på dagsordenen i disse år. Debatterne går ikke så meget på, om vi vil have mere inklusion i folkeskolen, men kredser i stedet om hvordan en inkluderende skole skal se ud.

Dette er rigtig positivt!

Den inkluderende skole har fokus på hvert enkelt barn. Alle børn skal kunne trives og udvikle sig i et læringsfællesskab med høj faglig kvalitet og udvikling af kompetencer. En inkluderende skole er således en skole, hvor elever med forskellige baggrunde, forudsætninger og potentialer lever ligeværdige skoleliv. Inklusion er en praksis, der skal rodfæstes og udvikles gennem konstant opmærksomhed, engagement og dialog.

Alle skal opleve, at de er værdsatte, og alle skal opleve, at de er en vigtig del af fællesskabet. Når der opstår udfordringer, skal alle føle sig trygge ved, at der altid er en voksen, som er parat med faglig og social hjælp og støtte.

Vellykket inklusion i folkeskolen har et enormt potentiale i forhold til skabelse af et mangfoldigt samfund, hvor alle føler sig værdifulde! Et samfund, hvor alle mennesker – handicap eller ej – har lige muligheder for aktiv deltagelse og livsudfoldelse i forskellige fællesskaber.


Herunder kan du læse forskellige personers bud på, hvad inklusion handler om:

Christian Quvang

Christian Quvang, Ph.d., Cand. Pæd. Psych. & lektor 
Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion; www.nvie.dk   

En introduktion til inklusion; to vigtige pointer til hurtigt at få en forståelse af inklusion og eksklusion

Inklusion er et af de vigtigste ord i både skole og samfund her i 2016. Det er der mange grunde til, og man kan skrive meget om inklusion i forhold til det, der i dag sker, både i Danmark og ude i verden, omkring uddannelse, økonomi, flygtninge mv.

Men her vil I kun kunne læse om inklusion, som vi møder den i skolen. Indledningsvist er det nødvendigt at forstå, at inklusion i sin grundlæggende betydning handler om to vigtige sider af det at være menneske:

For det første er noget af det vigtigste for mennesker at være sammen med andre for netop at blive menneskelige, så DELTAGELSE er altså lig med inklusion. Samtidig er det sådan, at vi mennesker jo ikke er ens, så FORSKELLIGHED er den anden side af inklusion, fordi netop det at acceptere forskellighed er med til at bane vejen for alles deltagelse og altså inklusion. 

Dernæst er det nødvendigt at præcisere, hvad INKLUSION er. Her vil jeg således præsentere de to vigtigste pointer, der fortæller noget om inklusion. Pointer er korte sætninger, der fortæller det vigtigste om noget.

Vi skal skal huske, at:

• Inklusion er en RET –det er ikke et hvis. Retten gælder ALLE børn, uanset hvem de er, og hvad de kan!

• Inklusion er en måde at tænke på – det er IKKE en metode. Derfor er der ikke én måde at inkludere på!

Men hvad er så inklusion i skolen, og hvad betyder inklusion egentlig?
Det vil jeg uddybe i det følgende.

Inklusion i skolen

Inklusion i skolen er et mål, der er fastlagt i forskellige sammenhænge som fx i Salamanca-erklæringen og i kommunernes Børn - og ungepolitik. Grundlæggende handler inklusion om, at det er skolen, der skal tilpasse sig til børnene og deres behov og ikke omvendt. Desuden er det hensigten, at så mange børn som muligt skal gå i skole i deres distriktsskole – altså den nærmeste skole, hvor de andre fra kvarteret eller området også går i skole.

Når der tales om børns behov i skolesammenhæng drejer det sig om læring, udvikling og trivsel.

Når der så tales om læring og det faktum, at børn har forskellige forudsætninger for at lære, er det vigtigt, at skolen er et sted, hvor læring sker på mange forskellige måder.  
For at modvirke at aktiviteter i skolen bliver ekskluderende, er det vigtigt, at undervisningen tilpasses børnene, i stedet for at der sker en opdeling af eleverne, hvor børn grupperes efter, hvad de kan eller ikke kan. 

Ligesom læring er trivsel også ekstremt vigtigt for børns udvikling, og trivsel fører til inklusion. 
For at sikre børns trivsel bedst muligt er det nødvendigt at inddrage og ’lytte til deres stemme’.

På grundlag af børnenes egne oplevelser og forståelser af disse oplevelser kan aktiviteterne i skolen virkelig få mening og betydning for børnenes liv og læring!

Inklusion er en udfordring og en dilemmafyldt opgave.

Derfor er det vigtigt, at alle på skolen arbejder sammen og sammen formulerer værdier, der rummer en fælles forståelse og fortælling om, hvad der er vigtigt at prioritere. Dernæst er det vigtigt, at beslutte sig for, hvilke veje man vil gå for at opnå resultater med inklusion. Endelig er det nødvendigt, at udviklingen løbende vurderes eller evalueres af alle.


Liv Rendal Nielsen

- Liv Rendal Nielsen, 16 år
Sekretariatsfrivillig, Danske Skoleelever 15/16

"Inklusion handler for mig om mere end at inkludere dem, som er - eller føler sig - udenfor. Alle skal inkluderes! Det handler altså ikke om bare at inkludere dem som er anderledes end de fleste andre. Det er vigtigt, at man som klasse sørger for, at man tager hensyn til alle. Alle skal med!

Det er der forskellige måder at gøre på. Når man sidder i en gruppe og snakker, er det fx en god ide at invitere dem, som ikke sidder med, til at komme over og være med i snakken. Hvis man spiller fodbold eller fx firkantbold, er det også vigtigt. at alle får lov til at være med. Det kan godt være, at nogen siger nej, når man spørger, men derfor er det vigtigt, at man stadig spørger. Når man bliver spurgt og bliver inviteret med, giver det følelsen af at være ønsket og man oplever, at folk gerne vil være sammen med en. Det er rigtig vigtigt at opleve det.
Hvis du ser, at der er en fra din klasse eller måske parallelklasse, som er lidt udenfor, synes jeg, at du skal invitere dem til at lave noget sammen med dig og evt. også nogle andre. Det vil kunne betyde rigtig meget!

Vedkommende, som er uden for fællesskabet, har også et ansvar for at gøre sit for at deltage i fællesskabet. Det kan man gøre ved at spørge, om man må være med, ved at se positivt på sin klasse og deltage i snakke i klassen. Dog er det meget vigtigt at pointere, at hele ansvaret ikke ligger hos én person -det ligger både hos hver enkelt, hos klassekammerater og hos lærere, pædagoger i klassen og forældre.

Inklusion for mig handler om, at alle er en del af samfundet og fællesskabet. Der er ikke nogen, som skal føle sig udenfor, og man skal altid prøve at inddrage og inkludere alle så meget som muligt.

Det er sindssygt vigtigt, at alle føler sig som en del af fællesskabet, fordi det gør, at alle føler sig mere trygge. Hvis der er en i klassen, som er uden for fællesskabet, går det ud over hele klassens fællesskab! Man lægger måske ikke rigtigt mærke til det, men det gør ofte, at mange frygter at blive udelukket, og på den måde har det indflydelse på hele klassen."

Vi har alle et ansvar for at få alle med! 


Mads Løjtved Rasmussen

- Mads Løjtved Rasmussen, 16 år
Organisatorisk næstformand, Danske Skoleelever 16/17

"Inklusion er på mange måder et sjovt begreb. Det er et begreb, der betyder, at alle skal være med, men mest af alt et begreb, der for mig, betyder, at alle skal have det godt!

Inklusion er blevet et stort fokus, og det er blevet en helt naturlig del af dansk skoledebat, hvilket jeg synes er fantastisk, men jeg tror, at vi bliver nødt til at indse, at ikke alle elever kan inkluderes 100% af tiden, og en gang imellem er det altså bare bedre, for nogle elever at få lov til at være uden for og side for sig selv hvis det er det de helst vil. Bare fordi man er en del af klassen i 10 timer i stedet for 34 betyder det ikke, at man er ekskluderet.

For mig betyder inklusion, at alle er en del af et fælleskab, og fælleskaber er mange ting. Om man er en del af et fælleskab, er en vurdering udelukkende eleven kan lave. Det er ikke noget, vi kan vide ved bare at kigge på, om 97% af eleverne på en årgang går i en almen folkeskole. Man kan sagtens være en del af et fælleskab, selvom man ”kun” er i klassen i fx 10 timer, ligesom man kan være ekskluderet fra en klasses fællesskab, selvom man er til stede i 100% af undervisningstiden.

Inklusion er således for mig et spørgsmål om kvalitet og fælleskaber! Ikke om, at vi skal spare en masse penge og flytte elever fra specialskolerne til den almene skole - koste hvad det vil!!