For at sikre et stærkt engageret fælleselevråd er det essentielt, at eleverne bliver taget med på råd, når der træffes vigtige beslutninger på skoleområdet i kommunen. Et stærkt og forankret fælleselevråd bør derfor altid have reel høringsret på skoleområdet.

Hvert år på det første fælleselevrådsmøde foreslår DSE, at der fra kommunen deltager en eller flere politiske repræsentanter, der har med skolepolitik at gøre. På den måde sikres, at der minimum én gang årligt er en direkte dialog mellem alle de aktive i fælleselevrådet og kommunen. Desuden vil vi foreslå, at kommunen deltager på de fælleselevrådsmøder, hvor fælleselevrådet ønsker det. 

For at få mulighed for at bidrage med input til skolepolitikken skal fælleselevrådet løbende orienteres om relevante områder, som skoleudvalget arbejder med, og på den måde inddrages i den skolepolitiske proces i kommunen. Dermed får fælleselevrådet mulighed for at drøfte, om de har nogen holdninger til emnet, og i så fald indgive deres indstilling til udvalget. 

Selvom det tidligere har været en fast del af samarbejdet, at DSE afholdt en årlig opstartsdag, typisk i starten af skoleåret, kan det stadig være en god idé for Fælleselevrådet, enten at gøre brug af deres årlige temadag, eller selv afvikle en opstartsdag, for at sikre en perfekt opstart for fælleselevrådene.

Elevrådsarbejde kan godt være præget af stor udskiftning og dermed meget lidt kontinuitet. Kommunen kan være med til at sikre større kontinuitet ved hvert år at hjælpe med afholdelsen af opstartsdagen. Det kan være ved at facilitere dagen ved at sørge for lokaler til afholdelsen, mad til deltagerne og transport til de elever, som kommer fra forskellige egne af kommunen. Derudover kan kommunen hjælpe med indkaldelsen til opstartssdagen, så det sikres, at alle elevråd stiller med repræsentanter.

Danske skoleelever støtter op om denne opgave ved at tilbyde indhold til dagen, eller ved at bruge den årlige temadag som et opstartskursus leveret af fælleselevrådets elevsupporter.

Det er vigtigt for fælleselevrådet at have nogle ordentlige mødefaciliteter samt kontorfaciliteter, hvor de kan opbevare materialer og mødes til det daglige arbejde. Derfor skal kommunen stille lokaler til rådighed, som fælleselevrådet kan benytte i forbindelse med aktiviteter og kontorarbejde.

Det aftales (gerne) i starten af et skoleår – eller ved kontraktunderskrivelse – et ca. beløb som kommunen forpligter sig på at bruge på fælleselevrådet; så de har mulighed for at lave aktiviteter, der kommer alle elever i kommunen til gode.

Det er afgørende for kontinuiteten i fælleselevrådet, at der er en medarbejder til at støtte op om arbejdet. Kontaktpersonen, som kan være en lærer eller embedsmand i kommunen, kan hjælpe med dagsorden, referater, indkaldelser til møderne samt sørge for en vis kontinuitet i elevrådsarbejdet.
Erfaringerne har vist, at det er vigtigt at have en kontaktperson til at støtte op om både elevråd og fælleselevråd
– det er vigtigt at forsøge at beholde den samme person i rollen, ligesom det påskønnes, hvis denne har en kopi af kontrakten. 

Det er vigtigt at vedkommende selv er motiveret for opgaven, og har mod på at hjælpe og give support til fælleselevrådsarbejdet, samt hjælpe til en sund relation og samarbejde med elevsupporteren hos Danske Skoleelever.

Pris

Et grundbeløb til opstart og en pris pr. skole i kommunen bliver udregnet ud fra hver enkelt skoles medlemsforhold af Danske Skoleelever.

Opstartsomkostninger: 10.900 kr. – Dette er et engangsbeløb og betales kun det første år i partnerskabet.

Efterfølgende årlige omkostninger

Medlemsskoler: 1.195 kr. – pr. skole/årligt

Ikke-medlemsskoler: 2.390 kr. – pr. skole/årligt

Dog minimum 11.945 kr. årligt og maksimalt 47.779 kr.- årligt for skolebetalingen.
(Alle beløb reguleres hvert år 1. april i henhold til forbrugsindekset)
Priserne er ekskl. moms.