Brev til Folketingets Ombudsmand - Elevers rettigheder

De frie grundskoler er for dårlige til at sikre elvernes rettigheder. Læs vores brev til ombudsmanden her.

 De sidste tre år har der været meget debat om elevernes rettigheder på de frie grundskoler. En undersøgelse viste sidste år at skolerne er dårlige til at sikre at eleverne blier inddragel og at deres synspunkter bliver hørt i sager om f.eks. udskrivning (når en elev bliver smidt ud af skolen). Folketingets Ombudsmand har bedt Undervisningsministeren om at se på mulighederne for at lovgive på området, så elevernes rettigheder bliver sikret. Det har Undervisningsministeren afvist, og vil istedet for lave mere vejledningsmateriale. Det er vi i Danske Skoleelever ikke tilfredsse med. Derfor har vi skrevet et brev til ombudsmanden, og bedt ham og at gå ind i sagen igen. 

Se bervet her:

Aarhus, 4. april 2017

Til

Folketingets Ombudsmand
Gammeltorv 22

1457 København K

Henvendelse vedr. elevernes ret til at blive hørt på de frie grundskoler

Vi skriver til jer i forbindelse med Undervisningsminister, Marete Riisagers, brev til jer, Folketingets Ombudsmand, den 20. marts 2017. Som svar på ombudsmandens henstilling til at overveje lovgivning, som et effektivt middel til efterlevelse af artikel 12 i børnekonventionen om barnets ret til at blive hørt på de frie skoler, svare ministeren at hun finder det for tidligt at gribe til lovgivning. I brevet skriver ministeren ligeledes, at hun i stedet for foretrækker en fokuseret vejledning til skolerne. 

I Danske Skoleelever mener vi at historikken gennem minimum de seneste tre år, har vist med al tydelighed, at der forsat er store problemer med inddragelsen af eleverne i sager, der omhandler eleven selv. Særligt i sager om udskrivning. Som grundlag herfor forelægger dels vores egen erfaringer, som bl.a. omfatter henvendelser fra elever og forældre fra frie grundskoler samt aktindsigt i div. sager om udskrivning af elever. Dels rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut EVA der, som ministeren også nævner i føromtalte brev, ”Ikke er i mål” med opgaven om at oplyse og vejlede de frie grundskoler om elevernes rettigheder.

Det er vores klare opfattelse, at en øgede vejledningsindsats langt fra er nok. Evalueringen fra Danmarks Evalueringsinstitut viser at flere skoleleder ikke finder det relevant at benytte vejledningsmaterialet, selv om de har kendskab hertil. Herudover er evalueringen udelukkende baseret på skolelederens egne udsagn og fortolkninger, og vi er som elevernes interesseorganisation bekymret for om det fulde omfang af den manglende inddragelse er tilstrækkelig afdækket. Vi mener derfor at det er afgørende at elevernes oplevelserne indgår i de fremtidige evalueringer.

Vi er glade for at Folketingets Ombudsmands har taget emnet op og rettet en henstilling til Undervisningsministeren, men vi må venligst henstille til at ombudsmanden understreget over for ministeren at elevers rettigheder bliver overtrådt i et endnu uafklaret omfang.

Endvidere mener vi at bl.a. rapporten fra Danmarks Evalueringsinstitut viser at vejledningen ikke har gjort en forskel, er vi bekymret for om en såkaldt ”opkvalificering” af vejledningsmaterialet vil have den ønskede effekt.

Det er positivt at ministeren ønsker, at evaluerer om vejledningsmaterialet har ført til den ønskede inddragelse af eleverne, og hvis den ikke har vil ministeren søge opbakning i Folketinget til at gennemfører den fornødne lovgivning. Vi mener dog at med en evaluering i 2018 lader vi stå til i endnu et år (plus tiden for en evt. lovbehandlingsproces), og dermed lader vi de elever, der ikke inddrages i stikken.

Det er vores opfattelse at det har været tilfældet i mindst tre år, og vi kan som elevernes interesseorganisation ikke se stilsigende til at vores medlemmers rettigheder bliver krænket.  

På vegne af landets grundskoleelever håber vi på at Folketingets Ombudsmand, med denne henvendelse vil gå ind i sagen igen og gøre det klar at ministeren tiltag ikke er tilstrækkelige, men alene endnu en ”gratis” omgang på elevernes bekostning.

Vi indgår gerne i yderligere drøftelser med Folketingets Ombudsmand i forbindelse med nærværende sag. Gerne i form af et møde, hvor vi kan uddybe vores opfattelse af problematikken.

På vegne af

Jørgen Jakob Bonde Nielsen

Formand for Danske Skoleelever

Med venlig hilsen

Robert Holst Andersen
Sekretariatschef, Danske Skoleelever
E-mail: rha@skoleelever.dk  
Direkte: 41611314