Tidligere Årets Elevvenlig Kommune

Årets Elevvenlig Kommune

Tidligere anerkendt som Årets Elevvenlig Kommune

2023 Odense

2022 Randers

2021 Gribskov

2020 Furesø

2019 Randers

2018 Faxe

2017 Odense

2016 Hjørring

2015 Ballerup

2013 Vejle

2012 Gribskov

2011 København

2010 Ballerup

2009 Skanderborg

2008 København


FAQ Elevvenlig Kommune

FAQ

10 spørgsmål om at være Elevvenlig Kommune

For det første
Som Elevvenlig Kommune støtter man arbejdet med at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og samfund. Her kan reel høringsret til eleverne, hjælpe politikere i beslutningsprocessen, når man sætter retningen for skolepolitikken i kommunen.

For det andet
Som Elevvenlig Kommune får I adgang til al Danske Skoleelevers viden, erfaring, idéer og projekter omhandlende det arbejde, vi gør med elevdemokrati og -inddragelse. I får tilkoblet en fast elevsupporter, der har stor erfaring med elevrådsarbejde på forskellige niveauer, og som kan give fælleselevrådet vejledning, sparring og elevperspektivet.
I får en årlig temadag – den kan f.eks. bruges til  at komme godt i gang med fælleselevrådsarbejdet, eller for eksisterende fælleselevråd, kan den bruges til udvikling.
I får mulighed for ekstra kurser. I får et skolebestyrelseskursus for elever i skolebestyrelsen, I får mulighed for at bidrage med jeres viden og idéer til arbejdet med elevdemokrati i det danske samfund.

Endelig får I rabat på andre af Danske Skoleelevers tilbud, I har mulighed for at deltage på årlige netværksdage for fælleselevrådsmedlemmer og I får forrang, når Danske Skoleelever søsætter nye storstilede projekter.

Som kommunal partner af Danske Skoleelever og Elevvenlig Kommune betaler I en årlig partnerskabsafgift til organisationen. Den afgift I betaler, bidrager til aflønning af Danske Skoleelevers medarbejdere på området samt afholdelse og udvikling af eksisterende og nye tilbud til Elevvenlig Kommune-konceptet.

Partnerskabsafgiften beregnes ud fra følgende regler:

Et grundbeløb for opstart (engangsbeløb) og en pris pr. skole i kommunen kalkuleret ud fra hver enkelt skoles elevråds medlemsforhold af Danske Skoleelever (betales årligt). Medlemselevråd er baseret på skolens eller afdelingsskolens fysiske adresse.

Partnerskabsafgiften er skruet sådan sammen, at det giver jer et incitament for at hjælpe os med, at flere af jeres kommuneskolers elevråd bliver medlemmer af Danske Skoleelever. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan styrke elevråd på den enkelte skole.

Her kan I læse, hvad det enkelte elevråd og den enkelte skole får ud af at være medlem, og melde jer til.

Læs mere

I Danske Skoleelever arbejder vi ud fra en forståelse om, at det skal være sjovt og meningsfuldt at engagere sig i fælleselevrådet og elevdemokratisk arbejde som helhed. Derfor vil Danske Skoleelever altid så vidt muligt bidrage til en positiv udvikling af elevdemokratiet i den pågældende kommune.

I kan altid ringe og spørge om råd, vejledning eller hjælp til facilitering af workshops, kurser og andre samskabende processer. Ring på 60402064 eller skriv til cal@skoleelever.dk.

Danske Skoleelever arrangerer hvert skoleår en netværksdag. På dagen indgår relevante oplæg, workshops og kurser, ligesom fælleselevrådsrepræsentanterne vil få mulighed for at udvikle og planlægge kommende aktiviteter – også i samarbejde med de andre kommuners Fælleselevråd. Netværksdagene bærer præg af tidens samfundsdebatter og tager udgangspunkt deri.

Det bedste?
Det er helt gratis at deltage.

Det nationale fælleselevråd (NFE) er et fællesråd på tværs af alle kommuner. Det består af typisk af formændene og næstformændene fra hver enkelt kommunalt fælleselevråd i de elevvenlige kommuner, men kan også være en repræsentant, valgt af det enkelte fælleselevråd.

Formålet med det nationale fælleselevråd er at diskutere fælles politiske visioner og erfaringsudveksle på tværs af kommuner og med Danske Skoleelevers hovedbestyrelse.

Nej, der er ansatte konsulenter, der i samarbejde med de frivillige elevsupportere og studentermedarbejdere ambitiøst udvikler på og løfter elevinddragelsesdagsordenen hvert år.

Du kan finde de ansatte i Danske Skoleelever herunder

De Ansatte

Prisen for årets elevvenlige kommune belønner fælleselevråd og kommuner, der har gjort en særlig indsats for elevdemokratiet i kommunen.

Mener du, at I fortjener prisen?
Så kan du indstille din kommune ved at sende enten en skriftlig ansøgning (max 5 sider) eller en video (max 10 minutter), og sende den til dse@skoleelever.dk.

Læs mere om årets elevvenlige kommune

En dommerkomité med stor erfaring inden for elevdemokrati, elevråd og ungdomsengagement udpeger tre nominerede. Vinderen udpeges til Danske Skoleelevers Generalforsamling og er udpeget af dommerkomiteen, Danske Skoleelevers Bestyrelse og Det nationale fælleselevråd.

Danske Skoleelever er elevernes interesseorganisation og ejes ikke af nogen – det tætteste på en ejer er medlemselevrådene. Vi kæmper for det gode skoleliv for alle elever. Det tror vi på, kan lykkes ved, at elever får indflydelse på den enkelte skole såvel som i kommunerne og på samfundsplan.

 

Danske Skoleelever er af og for elever. Det betyder, at det eleverne, som er foreningens øverste myndighed. Det betyder også, at det er vores formandskab som er med til at ansætte vores medarbejdere, stå for foreningens daglige drift og udtale sig på vegne af de danske grundskoleelever.

Danske Skoleelevers bestyrelse består af formand, næstformand og lokalt valgte fra Danske Skoleelevers lokalafdelinger.
Elever kan få en plads i vores lokalafdeling, hvis de går på en anerkendt grundskole. Formanden og næstformanden er fuldtidsengagerede ved Danske Skoleelever. Man skal gå på en af statens anerkendte grundskoler, som er medlem af Danske Skoleelever, for at sidde i bestyrelsen.

Nej, I har indgået et samarbejde med Danske Skoleelever. I er ikke blevet medlemmer. Kommunen har altså ikke indflydelse på Danske Skoleelevers politik og arbejde, men vi vil rigtig gerne modtage inputs og høre jeres tanker om, hvordan vi kan forbedre os!

Til gengæld kan medlemmer af fælleselevrådet, der kommer fra medlemselevråd, deltage med stemmeret på Danske Skoleelevers stormøder, være medlem af lokalafdelinger eller give direkte input til Danske Skoleelevers formandskab ved at melde sig ind i Elevpanelet. Man er altid velkommen til at deltage som observatør, når man er Elevvenlig Kommune.

Til gengæld vil vi opfordre alle elevråd til at blive medlemselevråd, for netop at opnå den ekstra indflydelse, og for at opnå nogle økonomiske fordele, som en del af deres partnerskabsaftale som elevvenlig kommune.

Bliv medlemselevråd

Er der noget , du ikke kan finde svar på? Så er du altid velkommen til at kontakte os
cal@skoleelever.dk
60 40 20 64

Er I årets Elevvenlig Kommune?

Hvordan bliver din kommune Elevvenlig?

De seks elementer der skal til

Elevvenlig Kommune er for de kommuner, der gerne vil gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet. Kommunen er klar til at indgå et partnerskab med Danske Skoleelever om at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, deres eget uddannelsested, medelever og lokalsamfund. Samarbejdet består af forskellige elementer.

Fælleselevråd

Kommunen har eller vil sammen med Danske Skoleelever oprette et fælleselevråd. Rådet:

 • Orienteres om punkter på skoleudvalgsmøder
 • Har høringsret på beslutninger om skoleområdet

Kontaktperson

Kommunen stiller en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet. Personen kan enten være kontaktlærer på skole, skoleleder, ansat i forvaltning eller ungdomsskole. Denne person er den primære kontakt fra kommunen til fælleselevrådet.

Danske Skoleelever stiller en elevsupporter til rådighed, som er kontakten mellem fælleselevrådet og Danske Skoleelever og understøtter kontaktpersonen i det daglige arbejde i fælleselevrådet.

Opstart

Kommune og kontaktpersonen sikrer sammen med Danske Skoleelever hvert år afholdelse af opstartsforløb for fælleselevrådets medlemmer. Her introduceres opgaven i fælleselevrådet og mærkesager for året udvælges.

Praktik

Kommunen sikrer, at der er et økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde, at der er lokaler og forplejning til mødeafholdelse, og at der deltager politiske repræsentanter fra kommunen på udvalgte møder. Ligeså sikrer Danske Skoleelever, at der altid er mulighed for sparring med andre fælleselevråd.

Netværk

Kontaktpersonen holder sig orienteret om netværksmuligheder og sørger for, at medlemmer af rådet er orienteret om Danske Skoleelevers:

 • Netværksdage
 • National fælleselevrådsmøder

Danske Skolelever sikrer at informere kontaktpersonen om relevante projekter, arrangementer og muligheder for politisk indflydelse i nationalt regi.

Danske Skoleelever

En elevvenlig kommune samarbejder med Danske Skoleelever om at fælleselevrådet opnår deres mærkesager og arbejder for mere elevinddragelse på kommunal plan. Danske skoleelever tilbyder en række tiltag såsom kurser, støtte og vejledning, der styrker arbejdet med fælleselevrådet.

Opstarten

I kommunen danner man et fælleselevråd, der består af repræsentanter fra kommuneskolernes elevråd. Det kan enten være gennem valg til en generalforsamling, en opgave der automatisk gives til formand og næstformand i skolernes elevråd, eller noget helt tredje. Danske Skoleelever er med hele vejen, når vi sammen skal oprette og vedligeholde elevdemokratiet og fælleselevrådet i jeres kommune.

TRIN 1: DIALOGMØDE

Første møde, hvor Danske Skoleelever fortæller om konceptet og afklarer interessen samt muligheden for at blive elevvenlig kommune. Efterfølgende udformes og underskrives samarbejdskontrakt.

TRIN 2: PLANLÆGNINGSMØDE

Møde mellem skolechef, medarbejder i kommunen, konsulent og frivillig fra Danske Skoleelever. Her planlægges og designes første år for kommunen som elevvenlig.

TRIN 3: VISIONS- OG VEDTÆGTSDAG

Her udvikler kommuneskolernes elevråd selv idéer og udkast til vision, mission, formål og vedtægter for fælleselevrådet. Danske Skoleelever faciliterer dagen og renskriver udfaldet.

TRIN 4: GENERALFORSAMLING

Her klædes eleverne på til arbejdet i eget elevråd og introduceres til kommunens nye fælleselevråd. Til sidst på dagen afholdes generalforsamling med mulighed for valg.

TRIN 5: FØRSTE MØDE I FÆLLESELEVRÅD

Her klædes eleverne på til arbejdet i fælleselevrådet og finder frem til sager og projekter for året. Efter dette kører fælleselevrådet med elevsupporter fra Danske Skoleelever tilkoblet.

TRIN 6: PARTNERSKABSMØDE

Her mødes involverede parter i opstarten igen og samler op på det forgange år og evaluerer på opstarten. På mødet planlægges det kommende år i samarbejdet.

Læs mere om Elevvenlig Kommune

Elever på borgmestermøde – en dag med budskaber, mærkesager og fællesskaber

Med støtte fra Nordea-fonden får Valgugen ny luft under vingerne. Pilotprojektet, mange kender som en årlig emneuge med fokus på elevråd og…

Read More

Randers er ‘Årets Elevvenlige Kommune’

Randers Kommune har gennem flere år arbejdet for at styrke elevdemokratiet og involvering af eleverne i kommunens udvikling. Det er baggrunden for,…

Read More


Indstil en kommune til årets Elevvenlige Kommune

Indstil årets Elevvenlig Kommune

Prisen for årets elevvenlige kommune belønner fælleselevråd og kommuner, der har gjort en særlig indsats for elevdemokratiet i kommunen. Vil du indstille din kommune og mener du, at I fortjener prisen? Så kan du nu indstille din kommune som årets Elevvenlige Kommune

Hvad vurderer vi efter?

I vurderingen af de indstillede kommuner og fælleselevråd, vil der blive lagt vægt på:

 • Arrangementer afholdt
 • Fælleselevrådet fællesskab og arbejdet i fælleselevrådet.
 • Fælleselevrådets politiske indflydelse og succeser
 • Samarbejde, fx lokalsamfundet, andre elevråd, skoleledelse og –bestyrelser og institutioner
 • Udvikling og nytænkning

Selve indstillingen

Elevvenlige Kommuner, der er medlem af Danske Skoleelever kan indstilles til prisen. Du kan indstille dit fælleselevråd på 2 måder.

Du kan sende en skriftlig ansøgning på maksimalt 5 sider til dse@skoleelever.dk.

Du kan også vælge at en video på maksimalt 10 minutter til dse@skoleelever.dk

I din ansøgning kan du for eksempel kommer ind på:

 • Hvilke arrangementer har I afholdt i fælleselevrådet i år?
 • Hvilke mærkesager har i valgt, og hvordan har I arbejdet med dem?
 • Har I gjort noget anderledes i år end tidligere år?
 • Hvordan har I sikret, at alle elever er repræsenteret i jeres fælleselevråd?
 • Hvilken politisk indflydelse har jeres fælleselevråd haft det seneste år?
 • Hvilke projekter er I i gang med?

Frist

Det er muligt at indstille en kommune og fælleselevråd inden 1. april 2024

Hvordan kåres vinderen?

En dommerkomité med stor erfaring inden for elevdemokrati, elevråd og ungdomsengagement udpeger tre nominerede. De nominerede offentliggøres inden Danske Skoleelevers Generalforsamling. Vinderen vælges af dommerkomitéen i samarbejde med Danske Skoleelevers bestyrelse og det nationale fælleselevråd.

Mere om Elevvenlig Kommune

Kontakt

Carl Jonatan Johansen Lowies

Projekt- og Korpsleder

cal@skoleelever.dk

60 40 20 64

Vores FAQ svarer på de mest almindelige spørgsmål

Læs mere

Årets Elevvenlig Kommune

Vi kårer årets Elevvenlig Kommune

Titlen som “Årets Elevvenlige Kommune” går til den elevvenlige kommune, der har gjort en særlig mærkbar indsats i arbejdet med elevdemokratiet i året, der er gået.

Det er vigtigt at anerkende dét fælleselevråd, som har gjort en ekstra indsats, og nået i mål med deres visioner for elevdemokratiet i deres kommune.

I vurderingen af de indstillede kommuner og fælleselevråd, bliver der både kigget på, hvilke arrangementer de har afholdt, og deres kvalitet, elevrådsdage, deres politiske indflydelse og succeser, samarbejde med lokalsamfundet, andre elevråd, skoleledelse og –bestyrelser og institutioner, samt udvikling og nytænkning.

Det seje fælleselevråd, som vinder prisen, er både blevet bedømt af en uafhængig dommerkomité, med stor erfaring inden for elevdemokrati, elevråd og ungdomsengagement – og herefter valgt af repræsentanter fra hele Danmark på Danske Skoleelevers årlige generalforsamling.

Årets Elevvenlig Kommune 2023: Odense Kommune

Odense Kommune har tidligere vundet prisen – og viser endnu engang, at kommunen arbejder for at styrke elevdemokratiet og elevinddragelsen. Tillykke til Randers med endnu engang at vinde prisen som ‘Årets Elevvenlige Kommune’.

Skal din kommune være den næste?

Indstil kommune til prisen

Indstil din kommune til at modtage titlen som Årets Elevvenlig Kommune

Indstil Kommune

Tidligere modtagere af prisen

Vi har kåret Årets Elevvenlig Kommune hvert år siden 2008

Læs mere

Om Elevvenlig Kommune

En udvikling, der gør en forskel

Danske Skoleelevers koncept Elevvenlig Kommune er blevet en stor succes i Danmark, hvor mere end 40 af landets kommuner er samarbejdspartnere, hver kommune med deres særlige tiltag og særpræg. Idéen blev udviklet for mere end 10 år siden og har bidraget til et øget fokus på inddragelse af grundskoleelever i den kommunale skolepolitik.

I 00’erne begyndte enkelte kommuner at involvere grundskoleelever i kommunal politik vha. forskellige konstellationer. En af de bedste løsninger viste sig at være oprettelsen af et kommunalt elevråd – et fælleselevråd. Danske Skoleelever tog denne idé til sig og i samarbejde med elever, frivillige, medarbejdere og ledelse fra landets skoler og kommuner har vi udviklet en model for oprettelse af fælleselevråd og inddragelse af elever i kommunal skolepolitik. Fra Bornholm, over København, ned forbi Lolland, Sønderborg, Thisted og til Frederikshavn bidrager kommunerne på hver deres måde til at styrke grundskoleelevernes stemme og løfter hvert år ambitionerne for inddragelse og demokratisk deltagelse.

Fælles for arbejdet i kommunerne er, at både elever, kontaktlærer for elevråd, ledere på skolerne, ansatte i forvaltningen og kommunalpolitikere bliver opmærksomme på det potentiale og den opgave, der ligger i at give eleverne en stemme og indflydelse på egen dagligdag. Eleverne er nemlig skoledagens eksperter på egen skoledag og kommunerne oplever en markant øget og mere kvalificeret elevinddragelse, som i sidste ende bidrager til et mere robust læringsudbytte.

Kontaktlæreren, der er ansvarlig for elevråd på den enkelte skole, oplever en sammenhæng og seriøsitet med den opgave, de varetager i det daglige på skolen. Sidst, men ikke mindst, oplever eleverne at de bliver taget seriøst. De får øget motivation og ender med at blive gode ambassadører for kommunen og dens skolevæsen.

Hvad er en Elevvenlig Kommune?

En Elevvenlig Kommune forener elever, elevrådsrepræsentanter, kontaktlærere, skoleledere og andet personale i ungdomsskole eller forvaltning i et fællesskab, der er baseret på målet med konceptet Elevvenlig Kommune: at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, deres eget uddannelsessted, medelever og lokalsamfund. Fælleselevrådet er elevinddragelse på en meget konkret måde, så målet bliver til virkelighed. Alle undersøgelser peger på, at elever, som kender deres rettigheder og forstår, hvordan og hvorfor de inddrages, trives, lærer mere og får øget motivation for skole og læring.

Et samarbejde af og for elever

Forvaltningen i en Elevvenlig Kommune ved, at fælleselevrådet er elevernes kommunale råd. Eleverne inddrages i den kommunale skolepolitiske dagsorden, og deres høringsret er sikret gennem partnerskabet. Fælleselevrådet understøttes af den kommunale kontaktperson i samarbejde med Danske Skoleelevers elevsupporter.

”Når man vælger at nedsætte et fælleselevråd, så skal man også lytte til det. Og bakke det, de kommer med op. Også selvom det måske er nogle andre prioriteringer end dem, vi ville have foretaget i kommunalbestyrelsen. Det kræver lidt mod og forandringsparathed fra os politikere. Men det er den demokratiske proces, man har givet mandat til.”

- Thomas Gyldal Petersen, Borgmester, Herlev Kommune
KL's Repræsentantskabsmøde 25 Januar 2024

Læs mere om Elevvenlig Kommune

HVORDAN BLIVER DIN KOMMUNE ELEVVENLIG?

Læs mere

FAQ - 10 SPØRGSMÅL OM AT VÆRE ELEVVENLIG

Læs mere

KONTAKT DANSKE SKOLEELEVER

Læs mere

Elevvenlig kommune

Slut jer til de mere end 40 kommuner, der hver dag løfter ambitionerne for elevdemokrati og elevinddragelse på kommunal plan.

Om Elevvenlig Kommune

Elevvenlig Kommune er et partnerskab mellem Danske Skoleelever og en kommune, der skaber en direkte involvering af elever i udviklingen af kommunernes skolepolitik, samt styrkelse af de kommunale elevfællesskaber.

42 ud af 98 kommuner er elevvenlige

Vi gør alt for, at I kommer godt fra start

Vi forener elever, elevrådsrepræsentanter, kontaktlærere, skoleledere og andet personale i ungdomsskole eller forvaltning i et fællesskab. Det fællesskab er baseret på målet med konceptet Elevvenlig Kommune, nemlig at vare tage interesserne for alle kommunens elever.

Fælles for arbejdet er at vi alle bliver opmærksomme på det potentiale, der ligger i at give eleverne en stemme og indflydelse på egen dagligdag.

Læs hvordan

Årets Elevvenlig Kommune 2023
Odense Kommune

Vi har kåret Årets Elevvenlig Kommune siden 2008.
Årets elevvenlige kommune er en anerkendelse af det ekstraordinære indsats i fælleselevrådet. Det kan komme til udtryk både ved aktiviteter på tværs af skoler, politisk indflydelse, udtalt engagement og generelt gennem mere medindflydelse, elevdemokrati og -inddragelse.

Læs mere og indstil din kommune

Vi udvikler et nyt nyhedsbrev

Hvis du vil modtage vores nyhedsbrev, og har tanker om hvad det gerne må indeholde, så send en mail til cal@skoleelever.dk

Mail

10 spørgsmål om at være Elevvenlig

Se svar på de mest stillede spørgsmål om Elevvenlig Kommune

Læs mere

Mere om Elevvenlig Kommune

Flere end 40 af landets kommuner er samarbejdspartnere, hver kommune med deres særlige tiltag og særpræg

Læs mere

Nyt fra Elevvenlig Kommune

Elever på borgmestermøde – en dag med budskaber, mærkesager og fællesskaber

Med støtte fra Nordea-fonden får Valgugen ny luft under vingerne. Pilotprojektet, mange kender som en årlig emneuge med fokus på elevråd og…

Read More

Randers er ‘Årets Elevvenlige Kommune’

Randers Kommune har gennem flere år arbejdet for at styrke elevdemokratiet og involvering af eleverne i kommunens udvikling. Det er baggrunden for,…

Read More